Vallensbæk Havn har netto 607 pladser i forskellige kategorier, opdelt efter pladsens bredde og længde. Fordelingen og antallet af pladser på de respektive broer fremgår af pladsoversigten.

Bortset fra nogle pladser i kategori 1 og 2 – de helt små pladser – er der pt. (12. maj 2020) ingen ledige pladser. Der er mulighed for at blive skrevet på venteliste.

Vallensbæk Havn er i klasse A. Det betyder, at  havnen er godkendt af forsikringsselskaberne til overvintring i vandet og sejlads hele året, dog med undtagelse af følgende pladser på E-broen 101 til 152 + 201 og på R-broen  27 til 29.

Havnen er medlem af Frihavnsordningen, der er en aftale mellem havne, hvor bådejere kan låne hinandens havneplads uden at ” betale gæsteleje“ – dog skal man betale en miljøafgift på 50 kr.

Adgang til havn & faciliteter

Adgangen til havnens område og faciliteter reguleres ved hjælp af pullert-afspærringer og kodelåse.

Læs mere

Sådan får du havneplads i Vallensbæk

Start med at kontakte havnekontoret!

Du kan enten købe en havneplads af en nuværende indskyder med en såkaldt gammel kontrakt i fri handel til markedsværdi, se fx på dba.dk og opslag ved havnekontoret og klubhusene. Se også nedenfor under Gamle kontrakter.

Alternativt henvender du dig på havnekontoret og forhører dig om ledige pladser. Her kan du også blive skrevet på venteliste, hvis der ingen ledige pladser er i den kategori, du ønsker. Udfyld og medbring formularen Registrering/overdragelse.

Regler m.v.

En havneplads i Vallensbæk Havn er reguleret af flere regelsæt. For det første er havnen omfattet af en lokalplan nr. 22, besluttet af Vallensbæk Kommune. Indholdet i lokalplanen er havnen principielt uden indflydelse på.

For det andet gælder der et sæt vedtægter for havnen. Disse besluttes af havnens generalforsamling og de skal godkendes af Vallensbæk Kommune.

For det tredje gælder der et havnereglement. Det besluttes også af havnens generalforsamling og skal godkendes af Kystdirektoratet. Dette havnereglement ligger imidlertid under for et centralt fastsat bekendtgørelse om orden i danske lystbådehavne.

For det fjerde findes der en kontrakt mellem den selvejende institution S/I Vallensbæk Havn og hver enkelt indskyder/bådejer.

Selvejende institution

Havnen er som selvejende institution ejet og drevet af havnens ca. 600 indskydere. Som selvejende institution er havnen momsregistreret, men den er ikke skattepligtig. Det modsvares af, at der ikke kan udloddes udbytte af et evt. overskud til havnens indskydere. Havnen drives forretningsmæssigt, men der akkumuleres ikke mere overskud end det, der skal til for at drive og vedligeholde havnen ud fra et foreningsprincip.

Havnekontingent

For at blive indskyder/bådejer i havnen skal man erhverve en brugsret til en plads, og man skal betale et årligt havnekontingent. Havnekontingentet fremgår af takstregulativet.

Havnekontingentet omfatter den årlige betaling for pladsen i vandet, plads på land om vinteren, 1 optagning og 1 søsætning. El afregnes efter forbrug, og leje af standardstativ betales separat.

Bemærk venligst: Havnekontingentet omfatter ikke kontingentet for det obligatoriske medlemskab af en af havnens to sejlklubber – Vallensbæk Sejl Klub (VSK) eller Vallensbæk Båd Klub (VBK).

Indskud/brugsret

For at få plads i havnen skal man have en brugsret/betale et indskud. Til dette er der flere indgange. Det skyldes, at havnen gennem sin snart 30-årige historie har anvendt forskellige kontrakttyper. I dag er der hovedsagelig to kontrakttyper, der spiller en rolle. Den ene kontrakttype vedrører pladser, som havnen har førstegangssolgt efter oktober 2006, kaldet nye kontrakter. Den anden kontrakttype vedrører pladser, som havnen har førstegangssolgt før oktober 2006, kaldet gamle kontrakter.

Nye kontrakter

I efteråret 2006 byggede havnen 56 nye – og store – pladser, udelukkende kat. 5, 6 og 7. Her erhverver man brugsretten til pladsen ved at betale et indskud til havnen. Se Takstregulativet. Indskuddet er en engangsbetaling og refunderes ikke ved ophør.

Brugsretten kan ikke videresælges. Siger man havnepladsen op, får man sit (evt. regulerede) indskud retur, og man er så frigjort fra forpligtelsen til at betale havnekontingent. Havnen genudlejer pladsen. Det sker efter en almindelig venteliste, hvor der registreres efter datoorden. Optagelse på venteliste sker ved at udfylde og indsende en registreringsblanket til til havnekontoret.

Udover de 56 nye pladser har havnen ca. 30 andre pladser på nye kontraktvilkår.

Havnens nuværende indskydere kan også lade sig skrive på ventelisten, og de får 1. prioritet forud for eksterne bådejere, ligesom havnens månedslejere har 2. prioritet efter indskyderne.

Gamle kontrakter

På gamle kontrakter har man via indskuddet erhvervet en brugsret, hvor havnen ikke er forpligtet til at betale indskuddet retur ved opsigelse. Til gengæld kan brugsretten sælges på det frie marked til den pris, som markedet vil give. Det kan både være mere eller mindre end det, man har erhvervet brugsretten for. Det afgør markedsvilkårene. Det er vigtigt at understrege, at det er en brugsret på en specifik pladsstørrelse, man køber og sælger, og ikke en specifik plads.

Prisen for brugsretten er den, som sælger og køber bliver enige om. Det står sælger frit for, hvordan han vil sælge sin brugsret. Nogle sælger båd med brugsret til bådplads. Andre omvendt. De fleste sælger dog kun selve brugsretten.

Havnen skal godkende og registrere overgangen af brugsretten til ny indskyder. Det sker via blanketten Opsigelse/Overdragelse. Sælger betaler et gebyr til havnen for overdragelsen.

Anden plads i samme kategori

Hvis en indskyder ønsker en anden plads i havnen i samme kategori, registreres ønsket af havnekontoret. Køber man en brugsret af en indskyder i havnen, kan man derfor ikke være sikker på at overtage den plads, som sælger har haft. Man tildeles så typisk den plads, som frigøres af den, der har ønsket at skifte plads. Spørg altid på havnekontoret. Så bliver køber ikke skuffet.