REGLEMENT for sejlads med motorbåde ud for Køge Bugt Strandpark i Glostrup politi kreds

Reglerne for sejllads i Køge Bugt Strandapark er ikke til at tage fejl af, ifølge Politivedtægten fra Politimesteren i Glostrup, som er vist tilvenstre.

Enkelt sagt må det forstås på den måde at det ikke er tilladt at sejle med en hastighed hvor båden planer, i en afstand af 200 meter fra land- mellem Avedøre Holme og Hundige havn.
Dette vil så også indbefatte området udenfor havneløbet.


Det er helt tydeligt når en båd planer - derfor kan det kun undre at fartøjerne ikke skal være udstyret med en nummerplade, på samme måde som biler, så det kan registreres når en båd overtræder disse regler. Det ville være enkelt at gøre for enhver, med et fotografiapparat.

Regler for færdsel på havet Naturstyrelsen
Nyt Vandscooter regulativ

I medfør af § 19, stk. 4, i politivedtægten for Glostrup politikreds bestemmes herved følgende:

Dette reglement vedrører sejlads med motorbåde i tidsrummet fra l. maj til 30. september i farvandet ud for Køge Bugt Strandpark (Brøndby Strand, Vallensbæk Strand og Ishøj Strand) Inden for et område, som mod øst afgrænses af kommunegrænsen mellem Hvidovre kommune og Brøndby kommune (vestsiden af Avedøre Holme) og mod vest af kommunegrænsen mellem Ishøj kommune og Greve kommune (en linje vinkelret på kysten ud for Hundigevejs forlængelse).

§ 2.
Inden for en afstand af 200 m fra kysten må motorbåde Ikke fremføres med så stor hastighed, at de planer på vandet, d.v. s. at bådskroget løfter sig over vandoverfladen.

§ 3.
Benyttelse af motorbåde Inden for den § l § 2 nævnte afstand fra kysten skal foregå således, at de badende Ikke udsættes for fare eller forulempes, og således at unødig støj, der er til væsentlig ulempe for andre, undgås.
Stk. 2. Sejlads i dette område skal så vidt muligt foregå vinkelret på kystlinjen.

§ 4.
Motorbåde skal indenfor den § l § 2 nævnte afstand fra kysten som fører have en person, der må antages at kunne føre båden på betryggende måde.

§ 5.
Overtrædelse af reglementet straffes l medfør af politivedtægten.

POLITIMESTEREN l GLOSTRUP, den 21, juni 1979.

Lørdag den 1 Juli 01 var det i Svendborgsund det gik galt, da en speedbådefører skulle føre sig frem.

En 35 årig mand der var ude i en jagtpram nåede ikke at komme ud af båden inden han og en kammerat blev sejlet ned af speedbåden. Den ene overlevede, men den anden omkom.
Føreren af speedbåden bliver tiltalt for uagtsomt mandrab, og den kvindelige passagerer, som var med, bliver også tiltalt efter søfartsloven.
Det er selvsagt klart at det er godt at der bliver rejst en retfærdig tiltale i den slags tilfælde, men meget bedre ville det være, hvis politi og politikere ville tage dette store problem mere alvorligt, som er til så stor gene for alle der færdes på vandet.
Vi ser jo gang på gang at disse "nye" sejlere ikke kender til selv de mest selvfølgelige adfærdsnormer og regler for god sømandsskab, med deres vilde og hensynsløse sejlads.
Ofte ser man dem sejle i vild fart helt inde mellem de badene, i afstande under 200 meter fra land. Ræse ud og ind gennem havneløb o.s.v.